LLAR D’INFANTS L’ESQUIROL

LLAR D´INFANTS L´ESQUIROL I NOU ESQUIROL DE LA POBLA DE MAFUMET

QUI SOM?:

Les llars d´Infants L´Esquirol i Nou Esquirol de la Pobla de Mafumet són de titularitat municipal.

S´imparteix el primer cicle de l´educació infantil (de 16 setmanes a 3 anys).

La gestió del servei és a càrrec de l´Ajuntament de la Pobla de Mafumet, mitjançant un Organisme Autònom.

La llar d´Infants L´Esquirol està en funcionament des de l´any 1993 i la llar

d´Infants Nou Esquirol des de l´any 2010.

 

                       

 

La llar d´Infants L´Esquirol té una capacitat de 40 places i disposa de 2 grups de 2 a 3 anys.

La llar d´Infants Nou Esquirol té una capacitat de 82 places i disposa de 6 grups:

 • 2 grups de nadons
 • 3 grups d´1 a 2 anys
 • 1 grup de 2 a 3 anys

 

PROJECTE EDUCATIU:

 • Considerem molt important atendre les necessitats bàsiques dels infants: d’afecte, alimentació, higiene, descans,etc. Així com també fomentar la seva autonomia. Per això, dins de la vida quotidiana de la llar, els hàbits i rutines són activitats esencials en el dia a dia. La cooperació i participació dels infants en aquestes accions quotidianes els ajudarà a iniciar-se en aquesta autonomia.
 • Donem als infants la possibilitat de relacionar-se i compartir experiències amb altres nens i nenes i, i adults. Aprenent poc a poc a gestionar els conflictes del dia a dia.
 • Respectem el moment evolutiu de l´infant i la llibertat de moviment. De manera que, amb l´espai i els materials adequats, vagi aconseguint, al seu ritme, les seves conquestes.
 • Cada vegada, utilitzem més materials naturals per tal d´oferir als infants el màxim d´estímuls sensorials possibles.
 • Treballem a partir d´unitats de programació properes i significatives com són les estacions i les festes tradicionals.
 • Partint de les tres àrees del curriculum:
 1. Àrea de Descoberta d´un mateix i dels altres
 2. Àrea de Descoberta de l’entorn
 3. Àrea de Comunicació i Llenguatges
 • Programem propostes de joc lliure i estructurat, propostes de psicomotricitat fina i gruixuda, propostes de manipulacióo i experimentació, propostes de llenguatge verbal, musical i plàstic i propostes lògico-matemàtiques.
 • També volem aproximar a l´infants al seu entorn social, cultural i natural mitjançant visites, sortides al teatre, passejades o excursions a la granja.
 • Ens plantejem l´educació dels infants des d´una vessant globalitzadora. Es a dir, entenem a l´infant “com un tot” i potenciem el desenvolupament dels diversos aspectes que hi intervenen: cognitiu, afectiu, social, psicomotriu i comunicatiu dels infants.
 • Considerem molt important el paper de la família i la seva relació amb l´escola. Per aquesta raó el centre ofereix diferents canals de comunicació: entrevistes, reunions, agenda, comunicació directa a les entrades i sortides, etc.
 • En cas de detectar algun infant amb alguna necessitat específica comptem amb el suport de l´EAP (Equip d´Assessorament Psicopedagògic) i el CDIAP (Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç).

 

           

 

PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES:

L´AMPA i el Consell Escolar potencien la participació de les famílies en la vida de la llar. Així com la col·laboració de les famílies en diverses activitats del centre.

 

HORARIS:

HORARI: ENTRADES SORTIDES
MATÍ 9:00 h. a 9:15 h 12:20 h. a 12:30 h.
TARDA 15:00 h. a 15:30 h. 15:00 h. a 15:30 h.
16:50 h. a 17:00 h.
17:50 h. A 18:00 h.

SERVEIS:

Acollida: De 8:00 h. a  9:00 h. És un servei per aquelles famílies que necessiten diàriament o esporàdicament que els seus fills/es entrin a la llar abans de les 9 h.

Menjador: De 12:30 h. a 15:00 h. És un servei que disposa la llar. El menjar és elaborat per el càtering Cuina Gestió de Reus i els menús són confeccionats per una dietista.

 

QUOTES:

SERVEIS HORARI PREUS
LLAR De 9h a 12:30 h i de 15h a 17h 80 €
ACOLLIDA De 8h a 9h 20 € al mes o2 € per dia
MENJADOR De 12:30h a 15h 4.40 € per dia

 

 

PREINSCRIPCIÓ CURS 2021/22 .

 

RELACIÓ DE SOL.LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ DE P0 PER AL CURS 21-22 AMB LA PUNTUACIÓ DEFINITIVA
Nivell Educatiu: Llar d´Infants
Número de places vacants: 16
NÚM. DNI / NIE / PASSAPORT DEL SOLICITANT CRIT. CRIT. TOTAL.
ORDRE GENER. COMPL. PUNTUACIÓ
1 *****687A 30 30
2 *****427N 30 30
3 *****292Z 30 30
4 *****333T 20 20

 

RELACIÓ DE SOL.LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ DE P1 PER AL CURS 21-22 AMB LA PUNTUACIÓ DEFINITIVA
Nivell Educatiu: Llar d´Infants
Número de places vacants: 23
NÚM. DNI / NIE / PASSAPORT DEL SOLICITANT CRIT. CRIT. TOTAL.
ORDRE GENER. COMPL. PUNTUACIÓ
1 *****320Q 70 70
2 *****768P 70 70
3 *****427N 70 70
4 *****168F 40 40
5 *****841C 40 40
6 *****531V 40 40
7 *****062K 30 15 45
8 *****975S 30 30
9 *****549Z 30 30
10 *****221F 30 30
11 *****363G 30 30
12 *****843T 30 30
13 *****249J 30 30
14 *****017Y 30 30
15 *****792L 30 30
16 *****144P 30 30
17 *****144P 30 30
18 *****620R 0 0
19 *****124P 0 0
20 *****985E 0 0
21 *****357D 0 0

 

 

RELACIÓ DE SOL.LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ DE P2 PER AL CURS 21-22 AMB LA PUNTUACIÓ DEFINITIVA
Nivell Educatiu: Llar d´Infants
Número de places vacants: 32
NÚM. DNI /NIE / PASSAPORT DEL SOLICITANT CRIT. CRIT. TOTAL.
ORDRE GENER. COMPL. PUNTUACIÓ
1 *****911 Y 40 15 55
2 *****638B 40 40
3 *****131 E 30 30
4 *****792Q 30 30
5 *****558 X 30 30
6 *****833 M 30 30
7 *****879 M 30 30
8 *****929Z 30 30
9 *****391 J 0 0
10 *****620 H 0 0
11 *****754N 0 0 FORA DE TERMINI

 

.

 

La preinscripció per la llar d´infants  serà presencial del 10 al 21 de maig.

Poden presentar la sol·licitud de preinscripció a la llar d´infants les famílies amb infants nascuts l´any 2019, 2020 o 2021, sempre que tinguin com a mínim 16 setmanes a l´inici de curs.

 

Com s´ha de fer?

Es realitzarà entre el 10 i el 21 de maig a la llar d´Infants Nou Esquirol i l´horari serà de 17:30 h. a 19:30 h. Caldrà demanar cita prèvia trucant al telèfon del centre: 977 84 22 41

Heu de venir una sola persona, amb mascareta, i portar la documentació identificativa i, si cal, la acreditativa per poder-la fotocopiar.

 

OFERTA DE PLACES ESCOLARS PER AL CURS 2021-22

 

CENTRE: 43008936 LLAR D´INFANTS L´ESQUIROL

ADREÇA: C/ Marià Fortuny, s/n

CP: 43140 La POBLA DE MAFUMET

TELÈFON: 977.84.33.13

A/e: e3008936@xtec.cat

 

CENTRE: 43008936 LLAR D´INFANTS L´ESQUIROL

ADREÇA: C/ Mina de Madró cantonada C/ Moli Tendre

CP: 43140 La POBLA DE MAFUMET

TELÈFON: 977.84.22.41

A/e: e3012186@xtec.cat

 

GRUP D’EDAT UNITATS PLACES AUTORITZADES PLACES RESERVADES ORDINÀRIES PLACES RESERVADES N.E.E. PLACES OFERTADES ORDINÀRIES PLACES OFERTADES

N.E.E.

PLACES TOTALS OFERTADES
Grup P0 16 setmanes – 1 any 2 16 0 0 14 2 16
Grup P1 1 – 2 anys 3 39 16 0 20 3 23
Grup P2 2 – 3 anys 3 60 29 0 28 3 31

 

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA QUE S’HA DE PRESENTAR EN TOTS ELS CASOS:

– La sol·licitud de preinscripció (la facilitarà el centre)
– Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
– DNI del pare i mare o tutor/a o guardador/a de fet). Si la persona és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d´estrangers comunitaris, document d´identitat del país d´origen.
– Carnet de vacunacions o certificat equivalent.
– TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne o alumna.

 

 

 DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS DIFERENTS CRITERIS DE BAREMACIÓ, QUE  NOMÉS S’HA DE PRESENTAR SI S’AL·LEGUEN

 

CRITERIS GENERALS:

 1. a) Existència de germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen.
  S’entén que un alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats al     centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S´entén que un pare o tutor legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el      centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d´interí o substitut o     amb un contracte laboral o administratiu. El centre comprovarà directament      aquestes circumstàncies.(40 Punts)
 2. b) Proximitat del domicili de l’alumne o alumna o, si s’escau, proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant.
  Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
  Només quan el domicili familiar que s’al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.(30 Punts)
  Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a l’efecte per l’empresa.(20 Punts)
 3. c) Renda anual de la unitat familiar.
  Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.(10 Punts)
 4. d) Discapacitat de l’alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora, o germans
  Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s´admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d´altres comunitats autònomes. En tot cas en el certificat s´haurà d´acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.(10 Punts)

 

CRITERI COMPLEMENTARI:

 1. e) Condició legal de família nombrosa o monoparental
  Original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.(15 Punts)

 

 CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 

Presentació de sol·licituds:   Del 10 al 21 de maig de 2021

 

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació  provisional:    1 de juny de 2021

 

Presentació de reclamacions:     Del 2 al 8 de juny de 2021

Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts:     11 de juny de 2021

 

Llista ordenada de sol·licituds amb la puntuació definitiva dels infants admesos:   15 de juny de 2021

 

Període de matrícula:       Del 16 al 22 de juny de 2021

 

 

 

PLANS D’ORGANITZACIÓ DE LES DUES LLARS

 

 

 

 

SEU-E I TRÀMITS

Feu click a la següent imatge: