Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable

Ajuntament de La Pobla de Mafumet

NIF P4311100D

c/ Jacint Verdaguer, nº6 43140 Tarragona

Teléfon 977 840260

Correu electrònic: ajpoblamafumet@poblamafumet.cat

 

Delegat de Protecció de Dades

 

Correu electrònic: delegatprotecciodades@poblamafumet.cat

 

Tràmit electrònic (pot consultar per nom de tràmit en la següent url: http://poblamafumet.eadministracio.cat/dossier)

 

Formulari de Contacte amb el Delegat de Protecció de Dades

 

Correu postal: Registre General. C/ Jacint Verdaguer, 6. La Pobla de Mafumet. 43140 Tarragona

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

 

En aquesta Entitat tractem la informació obtinguda amb les següents finalitats: a) gestió, estudi i resolució de consultes i b) enviament de publicitat i prospecció de mitjans electrònics, sobre el municipi, les seves activitats, productes i serveis, així como documentació de diversa naturalesa.

 

Per quant temps conservarem les seves dades?

 

Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà d’aplicació el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.

 

Existència de decisions automatitzades?

Aquesta Entitat pot prendre decisions automatitzades basades en la cobertura legal que li atorga l’article 41 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Seria qualsevol acte o l’actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics en el marc d’un procediment administratiu i en la qual no hagi intervingut de forma directa una persona.

Haurà de regular-se la presa de decisions automatitzades en una normativa pròpia, definint en aquesta les especificacions, programació, manteniment, supervisió i control de qualitat. Dita normativa estarà a la disposició dels ciutadans a la seu electrònica d’aquesta Entitat.

 

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

 

La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment d’una missió que és realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú, així com el consentiment, que va ser informat, lliure, específic i atorgat mitjançant una manifestació que mostro la seva voluntat de consentir, és a dir, de manera inequívoca.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 

Les dades personals no seran cedides a tercers aliens a aquest Ajuntament, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol.licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

 

Quins són els seus drets en relació amb les dades facilitades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en aquesta Entitat s’estan tractant les seves dades personals o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, el termini de conservació de les seves dades, fins i tot a obtenir una còpia de les dades objecte del tractament.

 

Així mateix, té dret de rectificació de les dades si són inexactes. (Per exemple, pot sol.licitar una rectificació del seu domicili, un canvi de nom, etc…)

 

Els interessats té dret a la limitació del tractament, per a això deuran sol.licitar-ho al responsable, el qual deurà suspendre el tractament de les dades quan els ciutadans sol.licitin la rectificació o la supressió de les seves dades, fins que es resolgui la seva sol.licitud.

 

Els interessats podran exercir el dret de supressió (dret a l’oblit) sempre que es donin les circumstàncies enumerades en el RGPD.

 

L’afectat pot exercir el dret a obtenir informació al tractament, sempre per motius relacionats amb la seva situació personal, amb l’excepció del qual s’acrediti un interès legítim, o sigui necessari per a l’exercici o defensa de reclamacions. Igualment, quan el tractament tingui per objecte la mercadotécnica directa.

 

L’interessat tindrà dret a la portabilitat a obtenir les dades en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan el tractament estigui basat en el consentiment o s’efectuï per mitjans automatitzats

 

Els interessats podran exercir els drets enumerats en els paràgrafs anteriors, a través dels formularis disponibles a la seu electrònica d’aquesta entitat, remetent a aquesta un escrit per correu postal o bé dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades.

 

Tràmit electrònic (pot consultar per nom de tràmit en la següent url: http://poblamafumet.eadministracio.cat/dossier)

 

Sol.licitud de Rectificació, Oposició o Cancel.lació dels Drets de Caràcter Personal

Sol.licitud d’Accés a la Informació Pública pels Ciutadans

 

Quan puc exercir el dret de reclamació davant l’Autoritat de Control?

 

Podrà presentar reclamació davant l’Autoritat de Control competent en matèria de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit concretament a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).