Organisme Autónom Llar d’infants l’Esquirol

SEU ELECTRÒNICA LLAR D’INFANTS L’ESQUIROL

 

PLA D’OBERTURA DE LA LLAR D’INFANTS L’ESQUIROL, FES CLIC A LA IMATGE!

 

 

LLAR D´INFANTS L´ESQUIROL I NOU ESQUIROL DE LA POBLA DE MAFUMET

QUI SOM?:

Les llars d´Infants L´Esquirol i Nou Esquirol de la Pobla de Mafumet són de titularitat municipal.

S´imparteix el primer cicle de l´educació infantil (de 16 setmanes a 3 anys).

La gestió del servei és a càrrec de l´Ajuntament de la Pobla de Mafumet, mitjançant un Organisme Autònom.

La llar d´Infants L´Esquirol està en funcionament des de l´any 1993 i la llar

d´Infants Nou Esquirol des de l´any 2010.

 

                       

 

La llar d´Infants L´Esquirol té una capacitat de 40 places i disposa de 2 grups de 2 a 3 anys.

La llar d´Infants Nou Esquirol té una capacitat de 82 places i disposa de 6 grups:

 • 2 grups de nadons
 • 3 grups d´1 a 2 anys
 • 1 grup de 2 a 3 anys

 

PROJECTE EDUCATIU:

 • Considerem molt important atendre les necessitats bàsiques dels infants: de afecte, alimentació, higiene, descans,etc. Així com també fomentar la seva autonomia. Per això, dins de la vida quotidiana de la llar, els hàbits i rutines són activitats esencials en el dia a dia. La cooperació i participació dels infants en aquestes accions quotidianes els ajudarà a iniciar-se en aquesta autonomia.
 • Donem als infants la possibilitat de relacionar-se i compartir experiències amb altres nens i nenes i, i adults. Aprenent poc a poc a gestionar els conflictes del dia a dia.
 • Respectem el moment evolutiu de l´infant i la llibertat de moviment. De manera que, amb l´espai i els materials adequats, vagi aconseguint, al seu ritme, les seves conquestes.
 • Cada vegada, utilitzem més materials naturals per tal d´oferir als infants el màxim d´estímuls sensorials possibles.
 • Treballem a partir d´unitats de programació properes i significatives com són les estacions i les festes tradicionals.
 • Partint de les tres àrees del curriculum:
 1. Àrea de Descoberta d´un mateix i dels altres
 2. Àrea de Descoberta de l’entorn
 3. Àrea de Comunicació i Llenguatges

Programem propostes de joc lliure i estructurat, propostes de psicomotricitat fina i gruixuda, propostes de manipulacióo i experimentació, propostes de llenguatge verbal, musical i plàstic i propostes matemàtiques.

 • També volem aproximar a l´infants al seu entorn social, cultural i natural mitjançant visites, sortides al teatre, passejades o excursions a la granja.
 • Ens plantejem l´educació dels infants des d´una vessant globalitzadora. Es a dir, entenem a l´infant “com un tot” i potenciem el desenvolupament dels diversos aspectes que hi intervenen: cognitiu, afectiu, social, psicomotriu i comunicatiu dels infants.
 • Considerem molt important el paper de la família i la seva relació amb l´escola. Per aquesta raó el centre ofereix diferents canals de comunicació: entrevistes, reunions, agenda, comunicació directa a les entrades i sortides, etc.
 • En cas de detectar algun infant amb alguna necessitat específica comptem amb el suport de l´EAP (Equip d´Assessorament Psicopedagògic) i el CDIAP (Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç).

 

           

 

PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES:

L´AMPA i el Consell Escolar potencien la participació de les famílies en la vida de la llar. Així com la col·laboració de les famílies en diverses activitats del centre.

 

HORARIS:

HORARI: ENTRADES SORTIDES
MATÍ 9:00 h. a 9:15 h 12:20 h. a 12:30 h.
TARDA 15:00 h. a 15:30 h. 15:00 h. a 15:30 h.
16:50 h. a 17:00 h.
17:50 h. a 18:00 h.

SERVEIS:

Acollida: De 8:00 h. a  9:00 h. És un servei per aquelles famílies que necessiten diàriament o esporàdicament que els seus fills/es entrin a la llar abans de les 9 h.

Menjador: De 12:30 h. a 15:00 h. És un servei que disposa la llar. El menjar és elaborat per el catering Cuina Gestió de Reus i els menús són confeccionats per una dietista.

 

QUOTES:

SERVEIS HORARI PREUS
LLAR De 9h a 12:30hi de 15h a 17h o 18h 80 €
ACOLLIDA De 8h a 9h 20 € al mes o2 € per dia
MENJADOR De 12:30h a 15h 4.40 € per dia

LLAR D’ESTIU 2020/21

 

A l’igual que els últims anys, em plau de comunicar-vos que des del proper dia 1 de juliol i fins el proper dia 28 d’agost, a la Llar d’Infants Nou Esquirol, en ampliació del cicle lectiu, es prestarà la Llar d’Estiu, amb els horaris i serveis, que s’esmenten.

 

En tal sentit i si esteu interessats en utilitzar els serveis de la Llar durant els propers mesos de juliol i agost, em plau de demanar-vos que tingueu a bé complimentar les següents dades i fer-les arribar a la següent adreça electrònica: jcasan@xtec.cat a l’atenció de la Fina

 

FES CLIC AL SEGÜENT LINK PER DESCÀRREGAR LA INSTÀNCIA:

 

PRE ins casal 2020

 

 

 

PREINSCRIPCIÓ CURS 2020/21

 

La preinscripció per la llar d´infants serà del 13 al 22 de maig, preferentment de manera telemàtica. Excepcionalment, serà presencial del 19 al 22 de maig per als casos que no la puguin fer telemàticament.

Poden presentar la sol·litud de preinscripció a la llar d´infants les famílies amb infants nascuts l´any 2018, 2019 o 2020, sempre que tinguin com a mínim 16 setmanes a l´inici de curs.

Les famílies que ja teniu fills/es al centre, de moment no heu de fer res, teniu la plaça reservada.

 

Com s´ha de fer?

 • PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA:

Entre el 13 i el 22 de maig caldrà enviar la sol·licitud i la documentació identificativa al correu e3008936@xtec.cat . A més a més si s´al·lega algun criteri de baremació s´ha de presentar la documentació acreditativa corresponent.

La documentació s´ha d´enviar escanejada o fotografiada.

 

 • PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL:

Es realitzarà entre el 19 i el 22 de maig a la llar d´Infants Nou Esquirol i l´horari será de 9:00 h. a 13:30 h. Per fer la preinscripció presencial caldrà demanar cita prèvia al correu e3008936@xtec.cat o trucar per telèfon al 977 84 22 41

Degut a la situació actual, heu de venir una sola persona, portar mascareta, el seu propi bolígraf i la documentació identificativa i, si cal, la acreditativa per poder-la fotocopiar.

 

OFERTA DE PLACES ESCOLARS PER AL CURS 2020-21

 

CENTRE: 43012186 LLAR D’INFANTS  NOU ESQUIROL

ADREÇA: C/ Mina de Madró cantonada C/ Moli Tendre

CP: 43140  LA POBLA DE MAFUMET

TELÈFON: 977.84.22.41

A/e: e3012186@xtec.cat

 

CENTRE: 43008936 LLAR D´INFANTS L´ESQUIROL

ADREÇA: C/ Marià Fortuny, s/n

CP: 43140 La POBLA DE MAFUMET

TELÈFON: 977.84.33.13

A/e: e3008936@xtec.cat

 

GRUP D’EDAT UNITATS PLACES AUTORITZADES PLACES RESERVADES ORDINÀRIES PLACES RESERVADES N.E.E. PLACES OFERTADES ORDINÀRIES PLACES OFERTADES

N.E.E.

PLACES TOTALS OFERTADES
Grup P0 16 setmanes – 1 any 2 16 0 0 14 2 16
Grup P1 1 – 2 anys 3 39 16 0 20 3 23
Grup P2 2 – 3 anys 3 60 39 0 18 3 21

                                                                                                       

Degut a la situació actual, no disposem de dades actualitzades i, per tant, pot haver canvis en les places ofertades.

 

SOL·LICITUD, FEU CLIC AL SEGÜENT ENLLAÇ:

Sol·licitud

NOTA IMPORTANT:

Els codis i els noms dels centres els omplirà la direcció de la llar.

 

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA QUE S’HA DE PRESENTAR EN TOTS ELS CASOS:

La sol·licitud de preinscripció.
Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
DNI del pare i mare o tutor/a o guardador/a de fet). Si la persona és estrangera, la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d´estrangers comunitaris, document d´identitat del país d´origen.
Carnet de vacunacions o certificat equivalent.
TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne o alumna.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS DIFERENTS CRITERIS DE BAREMACIÓ, QUE  NOMÉS S’HA DE PRESENTAR SI S’AL·LEGUEN

 

CRITERIS GENERALS:

 1. a) Existència de germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen.
  S’entén que un alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats al     centre quan aquests hi estàn escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S´entén que un pare o tutor legal hi treballa quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el      centre una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d´interí o substitut o     amb un contracte laboral o administratiu. El centre comprovarà directament      aquestes circumstàncies.(40 Punts)
 2. b) Proximitat del domicili de l’alumne o alumna o, si s’escau, proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant.
  Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
  Només quan el domicili familiar que s’al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.(30 Punts)
  Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a l’efecte per l’empresa.(20 Punts)
 3. c) Renda anual de la unitat familiar.
  Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.(10 Punts)
 4. d) Discapacitat de l’alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora, o germans
  Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s´admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d´altres comunitats autònomes. En tot cas en el certificat s´haurà d´acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.(10 Punts)

 

CRITERI COMPLEMENTARI:

 1. e) Condició legal de família nombrosa o monoparental
  Original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.(15 Punts)

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 

Presentació de sol·licituds Del 13  al 22 de maig de 2020
Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional 2 de juny de 2020
Termini per presentar reclamacions

Sorteig

Del 3 al 9 de juny de 2020

12 de juny de 2020

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva dels infants admesos 16 de juny
Període de matrícula Del 17 al 23 de juny de 2020

 

 

RELACIONS BAREMADES DE SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ DELS NIVELLS PO, P1 I P2

 

RELACIÓ BAREMADA DE SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2020-2021 DE P.0 (Feu clic al següent link):

RELACIÓ BAREMADA DE SOL·LICITUDS P0

 

RELACIÓ BAREMADA DE SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2020-2021 DE P.1 (Feu clic al següent link):

RELACIÓ BAREMADA DE SOL·LICITUDS P1

 

RELACIÓ BAREMADA DE SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2020-2021 DE P.2 (Feu clic al següent link):

RELACIÓ BAREMADA DE SOL·LICITUDS P2

 

 

RELACIÓ DEFINITIVA D´ALUMNAT ADMÈS PER AL CURS 2020-21 DE P.0

Nivell Educatiu: Llar d´Infants
Número de places vacants: 16

NÚM. COGNOMS I NOM

1 *****663W
2 *****333M
3 *****418X
4 *****721S
5 *****721S

RELACIÓ DEFINITIVA D´ALUMNAT ADMÈS PER AL CURS 2020-21 DE P.1

Nivell Educatiu: Llar d´Infants
Número de places vacants: 23

NÚM. COGNOMS I NOM

1 *****935T
2 *****878D
3 *****603Z
4 *****336Q
5 *****040M
6 *****051J
7 *****138K
8 *****074S
9 *****797K
10 *****681W
11 *****889W
12 *****235K
13 *****926X
14 *****427N

RELACIÓ DEFINITIVA D´ALUMNAT ADMÈS PER AL CURS 2020-21 DE P.2

Nivell Educatiu: Llar d´Infants
Número de places vacants: 21

NÚM. COGNOMS I NOM

1 *****426H
2 *****215W
3 *****673C
4 *****673C
5 *****987D
6 *****622D
7 *****148D
8 *****735W
9 *****663Y
10 *****415E
11 *****438L
12 *****592L
13 *****167Q

MATRÍCULA:

Període de matrícula del 17 al 23 de juny de 2020

Trucar al telèfon 977842241 per demanar cita prèvia.

Cal portar:

PREINSCRIPCIONS DE P0:

• FOTOCÒPIA DE LA 1ª PAG. DE LA LLIBRETA BANCÀRIA.

PREINSCRIPCIONS DE P1 I P2:

• FOTOCÒPIA DE LA 1ª PAG. DE LA LLIBRETA BANCÀRIA I 2 FOTOS DE CARNET DE L’INFANT.

 

 

Per a qualsevol aclariment o dubte podeu posar-vos en contacte amb la direcció de les escoles infantils.