E-FACT

Benvinguts al Portal de suport e-FACT per a les empreses:

Portal de suport e-FACT per a les empreses

 


 

Ets proveïdor d’aquest ens i hi has de presentar una factura electrònica?

Segons les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet de
l’exercici 2020, i d’acord amb allò que preveu l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del Sector Públic,
només estan exempts de l’obligació d’emetre factura electrònica els proveïdors les factures
dels quals no superin l’import de 1.000 euros.

 

El format electrònic per a emetre factures electròniques a l’Administració és Facturae, segons l’Ordre PRE/2971/2007.

Codis DIR3 Directori Comú d’Unitats i Oficines Ajuntament

Oficina Contable:        L01431093
Òrgan gestor:                L01431093
Unitat tramitadora:    L01431093

 

Bústia lliurament factures electròniques Ajuntament

 https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=768

 

Per a generar les factures amb aquest format públic es disposa de diversos mecanismes:

https://www.b2brouter.net/ca
MANUAL CREACIÓ I ENVIAMENT FACTURES ELECTRÒNIQUES B2B ROUTER
http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx
http://www.hazteunafacturae.com/Identify.html