Jutge de Pau

El Jutge de Pau i el seu substitut son nomenats per un període de quatre anys, per la sala del Govern del Tribunal Superior de Justícia corresponent. El nomenament recau en les persones triades pel ple respecte Ajuntament amb el vot favorable de la majoria absoluta.

La Secretaria del Jutjat, l’ajuntament per acord del ple designa la persona que considera idònia, i el Departament de Justícia i Interior aprova el nomenament.

Funcions Jutge de Pau:

Guàrdia i custodia dels llibres de registre, fer actes de conciliació i mediació i judicis de faltes. Cooperació amb la resta dels jutjats i tribunals. També intervé en matèria electoral, recollida actes meses electorals. Es el pont entre la justícia i la comunitat.
En matèria de Registre Civil: Inscripcions naixement, matrimoni, defuncions, marginals, certificacions, expedients de matrimoni civil…..

Funcions de secretaria del Jutjat: Donar fe dels actes.

Horari del Jutge de Pau: a concertar, demanant hora a la secretaria
Horari de secretaria : de 10 a 14 de dilluns a divendres a l’Ajuntament