Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

L’Ajuntament de la Pobla de Mafumet és l’entitat titular del lloc web www.poblamafumet.cat amb domicili social a C. Jacint Verdaguer, 6 i amb C.I.F. nombre P-4311100-D garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l’usuari en el Website i, en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en li RD 1720/2007 de 21 de desembre i restant normativa d’aplicació, l’informa que:

 

a) Totes les dades de caràcter personal facilitades seran tractades d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007 de 21 de desembre i quedaran incorporades al fitxer usuario de la pagina web, creat i mantingut sota la responsabilitat de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, el qual ha estat degudament registrat a l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

 

b) Les dades són recaptats amb les següents finalitats: (i) gestió, estudi i resolució de consultes i (ii) enviament de publicitat i prospecció per mitjans electrònics, sobre el municipi, les seves activitats, productes i serveis, així com documentació de diversa naturalesa.

 

c) En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s’han adoptat les mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació dels mateixos, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007 , de 21 de desembre.

 

d) L’Ajuntament de la Pobla de Mafumet es compromet a protegir la informació confidencial a la que tingui accés.

 

i) L’Ajuntament de la Pobla de Mafumet no utilitzarà en cap cas les dades de caràcter personal que vostè posi a la seva disposició per prestar serveis a tercers diferents dels referits a l’apartat b) d’aquest document o, si escau, per aconseguir una utilitat pròpia.

 

f) L’usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant té la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que estableix la present Política de privadesa.

 

g) L’usuari pot, en tot moment, pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals així com el de revocació del consentiment per a qualsevol de les finalitats abans assenyalades, enviant a L’Ajuntament de la Pobla de Mafumet una carta degudament signada a la nostra adreça postal, a dalt indicada, on constin clarament les dades de contacte, a la qual haurà d’acompanyar fotocòpia del seu DNI / NIF o document que acrediti la seva identitat.