E-FACT

La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2014, va acordar l’adhesió a la plataforma electrònica e-FACT, servei de factura electrònica de les administracions públiques catalanes per a la recepció de les factures electròniques (e-factures) per part dels seus proveïdors, prevista a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable del sector públic.

Codis DIR3 Directori Comú d’Unitats i Oficines Ajuntament
Oficina comptable: LO1431093
Òrgan gestor: LO1431093
Unitat de tramitadora: LO1431093

Bústia lliurament factures electròniques: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=768

Conforme a l’article 4 de la Llei, l’Ajuntament, mitjançant les bases d’execució del pressupost, va excloure de l’obligació de facturació electrònica les factures d’import fins a 5.000 €, IVA inclòs.

La Pobla de Mafumet, 20 de gener de 2015