Ordenances municipals

Ordenances:

Ordenances:

Ordenança Municipal de policia i bon govern
Reglament regulador del registre municipal d’unions estables per parelles de fet de la Pobla de Mafumet
Reglament del Síndic Defensor de la ciutadania de la Pobla de Mafumet
Ordenança reguladora del Mercat Municipal, venda no sedentària i ambulant al mercat setmanal de la Pobla de Mafumet
Ordenança reguladora de la gestió de residus d’enderrocs i de la construcció de la Pobla de Mafumet
Ordenança Municipal de tinença d’animals de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Ordenança Municipal de circulació de la Pobla de Mafumet
Mapa de capacitat acústica de la Pobla de Mafumet
Ordenança cementiri

 

Ordenances fiscals:

Impostos

Impost sobre bens inmobles
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Impost sobre activitats econòmiques
Impost sobre l’ increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Contribucions especials

Preus

Preu públic servei podòleg
Preu prestació servei Centre de Dia
Servei de mercat municipal.

Taxes

Per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, grues, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Taxa per ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública.
Taxa (guals) per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Taxa per la prestació del servei de veu pública.
Taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs. Taxa per distribució d’aigua.
Taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer
Taxes per la tramitació de l’autorització ambiental prevista a la llei 3/1998
Taxa de cementiri municipal
Taxa de clavegueram
Taxa per recollida d’escombraries
Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
Taxa per llicències urbanístiques

POUM:

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&codintExp=230661&fromPage=load