Ordenances municipals

Ordenances:

Ordenances:

https://www.seu-e.cat/web/lapoblademafumet/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/ordenances-reguladores-i-reglaments

Ordenances fiscals:

Impostos

https://www.seu-e.cat/web/lapoblademafumet/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/ordenances-fiscals

Preus

Preu públic servei podòleg
Preu prestació servei Centre de Dia
Servei de mercat municipal.

Taxes

Per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, grues, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
Taxa per ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública.
Taxa (guals) per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Taxa per la prestació del servei de veu pública.
Taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs. Taxa per distribució d’aigua.
Taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer
Taxes per la tramitació de l’autorització ambiental prevista a la llei 3/1998
Taxa de cementiri municipal
Taxa de clavegueram
Taxa per recollida d’escombraries
Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública
Taxa per llicències urbanístiques

POUM:

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&codintExp=230661&fromPage=load